คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 383/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการหลักสูตรท้องถิ่น “เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download