คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 395/2566
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download