คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 398/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาธิบาล

Download