คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 409/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ATC@TOEIC องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Download