คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 410/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ระดับสถานศึกษา

Download