คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 413/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Download