คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 414/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Download