คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 431/2566
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

Download