คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 445/2566
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download