คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 449/2566
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download