คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 480/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Download