คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 491/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเติมความรู้ มุ่งสู่ฝัน (TGAT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download