คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 502/2566
เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download