คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 519/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๗

Download