คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 10/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษา “กิจกรรมเปิดโลกดาราศาสตร์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download