คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 18/2567
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download