คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 69/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download