คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 78/2567
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

Download