คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 101/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ระดับสถานศึกษา

Download