คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 117/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

Download