คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 134/2567
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

Download