คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 142/2567
เรื่อง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ เรื่อง หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Esport และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ advance Program

Download