คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 146/2567
เรื่อง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สู่มาตรฐานสากล และห้องเรียนสมรรถนะ

Download