คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 147/2567
เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

Download