คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 159/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๗

Download