คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 168/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู

Download