คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 158/2567
เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

Download