คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 179/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๗ ถวายความจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย

Download