คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 183/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างเหมาครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ(ติวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Download