คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 246/2567
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

Download