คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 255/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลาการทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2567

Download