9.1 การเปิดเผยข้อมูล
  ข้อมูลพื้นฐาน
      O1 โครงสร้าง
      O2 ข้อมูลผู้บริหาร
      O3 อำนาจหน้าที่
      O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
      O5 ข้อมูลการติดต่อ
      O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      O8 Q&A
      O9 Social network
  การบริหารงาน
      O10 แผนดำเนินงานประจำปี
      O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
      O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
      O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
      O17 E-Service
  การบริหารเงินงบประมาณ
      O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
      O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
      O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
      O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
      O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

10.1 การป้องกันการทุจริต
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
      O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      O37 การดำเนินการเพื่อจัดการวามเสี่ยงการทุจริต
      O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
      O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
      O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
      O42 มาตรการส่งเสริมคุณคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน