คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 539/2562
เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

Download