คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 136/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download