คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 80/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2564

Download