คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 90/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ระดับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

Download