คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 361/2565
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565

Download