คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 369/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรท้องถิ่น “เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download