คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 23/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download