คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 185/2566
เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download