คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 210/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไข เพิ่มเติม)

Download