คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 303/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อม การนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download