คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 353/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

Download