บุคลากรโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
ฝ่ายบริหาร
นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อำนวยการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
รองผู้อำนวยการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
รองผู้อำนวยการ
สนับสนุนการสอน
นางนงพงา อิสสอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรทิพย์ อุดร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครู
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครูชำนาญการ
นางอารีวรรณ แน่ประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประสพชัย แน่ประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุกัลยา เสือจำศีลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครูผู้ช่วย
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
ครู
นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์
ครู
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครู
นางปาริชาติ ยมวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายฉัตรดาว ฉันทะ
ครู
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์
ครู
นางสาวศิริวรรณ โอริส
ครู
นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ครู
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
นางสาวพิชามญชุ์ กุศล
ครู
นาวสาวยุวดี สุภาเรือง
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
นายวีรวัฒน์ ลงผิว
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง
ครูผู้ช่วย
นางนปภา ไต่เป็นสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
ครูชำนาญการ
นางจิตร์สมา สมงาม
ครูชำนาญการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกษิรา ละออ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์
ครูชำนาญการ
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี
ครูชำนาญการ
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก
ครู
นายภูวดล สำลี
ครู
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด
ครู
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์
ครู
นางสาวศิรินภา มุลาลินน์
ครู
นายเสกสรรค์ สุขมา
ครู
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล
ครู
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครูผู้ช่วย
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา
ครูผู้ช่วย
นางสาวชญาภา ลีวรรณ
ครูชำนาญการ
นางณัษฐพร ฮีมวาต์
ครูชำนาญการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นายพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
นางสาวกัญญา อินทร์กอง
ครู
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น
ครู
กลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี
ครู
นายวิทิต บัวประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครูชำนาญการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง
ครู
นางธนิดา สิลุจจยานนท์
ครูชำนาญการ
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
นายปลื้ม ปรีชา 
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
นายนัฐวุฒิ สายันต์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
ครู
นางพรรณี เกตุถาวร
ครูชำนาญการ
นายสมพร อมรเวช
ครู
นางจิดาภา จูหว้า
ครูชำนาญการ
นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอัศวิน ศรีบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายรณกร ไข่นาค
ครู
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
ครู
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
นางสาวอุมาพร ขาวแขก
ครูผู้ช่วย
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระศิลปะ
นางสุดาพร ยิ้มสิน
ครูชำนาญการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครูชำนาญการ
นางสาวภริตา โอชารส
ครูผู้ช่วย
นางสาวศุภศิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครูผู้ช่วย
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
ครูผู้ช่วย
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
นางสาวอริยา กันทะวงค์
ครู
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
ครู
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
ครูผู้ช่วย
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล
ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ
นายบัญฑิต ไกรสมดี
ช 2
นายจตุรพล แสงอุทัย
ส1
ครูอัตราจ้าง - ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวลักขณา ภาคโภคี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพรนิภา ศรีอรุณ
ธุรการ
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
นางสาวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตราจ้าง
นายธรรมนูญ ระวังใน
พนักงานช่วยการพยาบาล
นายคงศักดิ์ บุญวิจิตร
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว – คนงาน
นายสมควร เอี่ยมสอาด
คนงาน
นายทองเพชร คำดุลย์
คนงาน
นายภูมิพิรัชย์ อ่วมพันธ์
คนงาน
นางสาวสุริยา ดงภูยาว
คนงาน
นางสาวธิดารัตน์ ภาคไพรศรี
พน.ถ่ายเอกสาร
นางบุญสม ฟักสกุล
คนสวน
นายทวีศักดิ์ รื่นเวช
คนงาน
นายกำพล ฟักสกุล
คนงาน
นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ครูช่วยสอนดนตรีสากล
นางสาวสุภัทรา พงษ์บัว
คนงาน
นางสาวพัชญาดา เกิดแก้ว
พนักงานบัญชี
นายธัญวุฒน์ ไวยเมฆ
ช่างไฟฟ้า
พนักงานขับรถ
นายอรรคพล เรืองจันทร์
คนขับรถ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายวีนัส เกิดแก่น
รปภ.
นายปรีชา อยู่คง
รปภ.