ประกาศผลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3